Zaznacz stronę

Klauzula informacyjna dla Pacjenta

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych w naszej Placówce, oraz o przysługujących Państwu prawach.


Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, znajdujący się na os. Na Wzgórzach 17b, 31-723 Kraków.

Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie?

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy email hidden; JavaScript is required

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane?

Państwa dane będą przetwarzane do celów medycznych, tzn. w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej, sprawozdawczości z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz w celu kontaktu z Państwem, w sprawie zdrowia Państwa dzieci.

Na jakiej podstawie prawnej moje dane będę przetwarzane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 9 pkt. 2 lit. h. RODO

Przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia.

Czy moje dane będą udostępniane?

Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (Pracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom zewnętrznym w ramach podpisanych umów.

Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa ta mówi że, Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników. Dokumentacja medyczna w takim przypadku jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta. W takim przypadku zdjęcia są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.


Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych nie wymaganych ustawowo tj. danych kontaktowych (numer telefonu) przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych.

Czy moje dane będą profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content