Zaznacz stronę

Udostępnianie dokumentacji dla pacjentów

  1. Strona główna
  2. Dla pacjenta
  3. Udostępnianie dokumentacji dla pacjentów i odpłatność

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego , składa „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” , przesyła wniosek drogą elektroniczną, pocztą  bądź ustnie (telefonicznie). W przypadku telefonicznego żądania wydania dokumentacji medycznej, pracownik Szpitala przyjmujący wniosek weryfikuje dane osobowe oraz inne dane pozwalające na potwierdzenie  tożsamości pacjenta.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy załączyć „upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innych przypadkach podpis upoważniającego musi być poświadczone notarialnie lub urzędowo.

Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku

  • w sekretariacie głównym Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

      I piętro pok. 1.16 w godzinach 7.15 – 13.30 lub przesłać na adres Szpitala email hidden; JavaScript is required

  • w Archiwum Zakładowym III piętro pok. 3.51 w godzinach 8.00 – 14.00 email hidden; JavaScript is required
  • w Sekcji Dokumentacji i Statystyki Medycznej III piętro pok. 3.50 w godzinach 7.30-14.00 adres email email hidden; JavaScript is required
  • telefonicznie 12 6208245, 126208246, 12 6208243

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 32/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w  Krakowie odbiór zamówionej kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie po 7 dniach roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Kopiowanie dokumentacji medycznej następuje w kolejności wpływania wniosków.

OPŁATY:
Za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Od 1 czerwca 2023 r.:

Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,47 zł (brutto).

Cena sporządzenia  wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 2,69 zł (brutto).

Cena jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 13,47 zł (brutto)

W przypadku odsyłania zamówionej kopii dokumentacji medycznej na wskazany przez pacjenta adres zamieszkania do ww. kosztów kserokopii dolicza się koszty usługi pocztowej poleconej „za pobraniem” : wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej S. A. (http://www.poczta-polska.pl/)  .

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej  pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie .

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 powoływanej Ustawy „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia ”

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela: Archiwum Zakładowe  pod numerem telefonu:

Prosimy o dokładne i staranne wypełnianie formularza oraz jego czytelne podpisanie.

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content