Zaznacz stronę

Udostępnianie dokumentacji dla pacjentów

W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez niego , składa pisemny „wniosek o wydanie dokumentacji medycznej”.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej”.

Wnioski można składać w dni robocze od poniedziałku do piątku

  • w sekretariacie głównym Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie

I piętro pok. 1.16 w godzinach 7.15 – 13.30 lub przesłać na adres Szpitala,

  • w Archiwum Zakładowym III piętro pok. 3.51 w godzinach 8.00 – 14.00

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 32/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie odbiór zamówionej kopii dokumentacji medycznej następuje w terminie po 7 dniach roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Kopiowanie dokumentacji medycznej następuje w kolejności wpływania wniosków.

OPŁATY:

Od dnia 04.05.2019 r. dokumentację udostępnia się po raz pierwszy w żądanym zakresie i sposobie nieodpłatnie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, za ponowne udostępnianie tych samych kopii dokumentacji medycznej pobierane są opłaty obliczane na podstawie art. 28 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.).

Od 20 stycznia 2021 r.:

Cena jednej strony kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,35 zł (brutto).

Cena sporządzenia wyciągu, kopii lub odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (jedna płytka CD-DVD) wynosi 2,00 zł (brutto).

Cena jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 10,00 zł (brutto).

W przypadku odsyłania zamówionej kopii dokumentacji medycznej na wskazany przez pacjenta adres zamieszkania do ww. kosztów kserokopii dolicza się koszty usługi pocztowej poleconej „za pobraniem”: wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej S. A. (http://www.poczta-polska.pl/).

Przypominamy, że zgodnie z Art. 26 ust. 1 powoływanej Ustawy „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”.

Bliższych informacji na temat udostępniania kopii dokumentacji medycznej udziela: Archiwum Zakładowe  pod numerem telefonu:

Prosimy o dokładne i staranne wypełnianie formularza oraz jego czytelne podpisanie.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content