Zaznacz stronę

Fundusze Europejskie – etap 1

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie beneficjentem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Miło nam poinformować, że po pozytywnym procesie aplikacyjnym, dnia 11 sierpnia 2011 r. Uchwałą nr 932/11 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie”, znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) został wybrany do dofinansowania.
  
Projekt o całkowitej wartości 33.858.383,52PLN współfinansowany będzie w kwocie 20.600.229,00 PLN, co stanowi 34,30% całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Wkład własny Beneficjenta wynosi 13.258154,52 PLN. 
 
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie funkcji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wzrost potencjału lecznictwa specjalistycznego o znaczeniu regionalnym.
 
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się ponadto do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
  • poprawa dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w regionie
  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców KOM i regionu
  • poprawa standardów opieki medycznej w obszarze schorzeń okulistycznych
  • ograniczenie niekorzystnych zjawisk zdrowotnych w skali KOM i regionu
  • optymalizacja wykorzystania zasobów lokalnej i regionalnej służby zdrowia
  • przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do opieki zdrowotnej
  • wzrost poziomu zadowolenia pacjentów w wyniku poprawy standardów i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w regionie
Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie jakości specjalistycznych świadczeń okulistycznych poprzez poprawę infrastruktury lokalowej oraz implementację nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie. 
 
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania inwestycyjne:
  • Działania budowlano-adaptacyjne mające na celu stworzenie nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego przy ul. Osieckiego 17b w Krakowie
  • Zakup wyposażenia budynku Szpitala
  • Zakup sprzętu medycznego oraz sprzętu informatycznego dedykowanego dla potrzeb prowadzenia działalności medycznej Szpitala.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie do 31 marca 2012 roku.

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content