Zaznacz stronę

Fundusze Europejskie – etap 3

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie w nowej siedzibie

Miło nam poinformować, że wspólnym staraniem Dyrekcji i pracowników Szpitala oraz przy ogromnym wsparciu władz Regionu udało się zrealizować ambitny plan stworzenia w Małopolsce specjalistycznego ośrodka okulistycznego na miarę XXI wieku.
W dniu 15 marca 2012r. Marszałek Województwa Wojciech Kozak dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego na Wzgórzach Krzesławickich.
Modernizacja obiektu przy ulicy Osieckiego trwała dziesięć miesięcy. W wyniku gruntownej przebudowy powstał 4-kondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 6,5 tys. m² mieszczący nowoczesny – składający się z czterech sal – blok operacyjny. W strukturze Szpitala działać będzie m.in. centrum ambulatoryjne, w którym pojawią się cztery nowe poradnie: poradnia chorób rogówki, laseroterapii, chorób siatkówki oraz cukrzycy.
W oparciu o zakupiony sprzęt medyczny realizowana będzie szeroka skala świadczeń diagnostycznych oraz leczenie operacyjne metodami poszukiwanymi na skalę ogólnopolską (m.in. leczenie chirurgiczne powikłań związanych z chorobami oka (np. w cukrzycy) metodą endochirurgii czyli witrektomii, wieloproceduralne zabiegi operacyjne np. przeszczep rogówki połączony z zabiegiem operacji zaćmy lub zabiegiem przeciwjaskrowym.
Rokrocznie w Szpitalu w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym opiekę uzyska ponad 30 tys. pacjentów.
Pragniemy przypomnieć, że projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hotelowego typu LIPSK w Krakowie ul. Osieckiego 17 b z przeznaczeniem na WSO w Krakowie”, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Działania 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (MRPO) oraz środków z budżetu województwa.

Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 33 857 860,00 PLN; współfinansowanie ze środków EFRR wyniosło 20 600 229,00 PLN, a wkład własny Beneficjenta i Województwa Małopolskiego stanowiła kwota 13 257 631,00 PLN.

 

Celem ogólnym zrealizowanego projektu jest wzmocnienie funkcji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wzrost potencjału lecznictwa specjalistycznego o znaczeniu regionalnym.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się ponadto do osiągnięcia następujących celów ogólnych:
  • poprawa dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w regionie
  • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców KOM i regionu
  • poprawa standardów opieki medycznej w obszarze schorzeń okulistycznych
  • ograniczenie niekorzystnych zjawisk zdrowotnych w skali KOM i regionu
  • optymalizacja wykorzystania zasobów lokalnej i regionalnej służby zdrowia
  • przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w dostępie do opieki zdrowotnej
  • wzrost poziomu zadowolenia pacjentów w wyniku poprawy standardów i dostępności do specjalistycznych świadczeń medycznych w regionie
Życzymy sobie i Państwu owocnych efektów w pracy na rzecz poprawy jakości opieki okulistycznej w oparciu o stworzone w ramach projektu zaplecze.

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content