Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Koordynator ds. dostępności :  mgr Ewa Jankowska   tel. 12 6208204, mail  email hidden; JavaScript is required

 

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wso.krakow.pl.

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie (w skrócie WSO):

Telefon: +48 126208200
E-mail: email hidden; JavaScript is required
Adres korespondencyjny: os. Na Wzgórzach 17b 31-723 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.wso.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-01.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika WSO.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-10-08.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Szpitalu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Łukasz Matys, e-mai: email hidden; JavaScript is required, telefon: 126208249 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie:

  • os. Na Wzgórzach 17b

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:
  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie komunikacji z szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content