Zaznacz stronę

Fundusze Europejskie etap 1

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie po raz drugi beneficjentem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Po pozytywnym procesie aplikacyjnym, dnia 30 lipca 2013r Uchwałą nr 1008/13 Zarządu Województwa Małopolskiego projekt pod nazwą „Stworzenie nowoczesnego systemu e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego wraz z systemem informacji zarządczej i administracyjnej” został wybrany do dofinansowania w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO).
Projekt o całkowitej wartości 1 999 734,00 PLN współfinansowany będzie w kwocie 1 499 800,50 PLN, co stanowi 75% całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Wkład własny Beneficjenta wynosi 499 933,50 PLN.
Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
  • stworzenia technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w postaci usług elektronicznych udostępnianych przez placówkę Służby zdrowia w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców regionu;
  • promowania społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, upowszechnienie podpisu cyfrowego i elektronicznej tożsamości pacjentów;
  • budowy i rozwoju platformy cyfrowej związanej z e-zdrowiem, e-opieką, e-konsultacjami, w tym umożliwienia jednostkom służby zdrowia bezpiecznej wymiany danych o pacjentach, umożliwienie pacjentom zindywidualizowanego i bezpiecznego zdalnego dostępu do ich danych medycznych w ramach portalu pacjenta.
  • zwiększenie dostępności infrastruktury komunikacji elektronicznej, elektronizacja dokumentacji medycznej i innych dokumentów, integracja danych medycznych, automatyzacja i usprawnienie zewnętrznej wymiany dokumentów i danych, rozbudowa funkcjonalna i merytoryczna portalu informacyjnego stanowiące znaczący wkład w rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze województwa Małopolskiego
Bezpośrednim celem projektu jest rozbudowa infrastruktury technicznej i programowej istniejącego środowiska informatycznego dla e-usług, indywidualizowanego bezpiecznego dostępu pacjentów do danych medycznych oraz umożliwienie bezpiecznej zewnętrznej wymiany danych i dokumentów.
Ponadto, zostaną zrealizowane dodatkowe cele, o wysokim priorytecie, jak spełnienie wymagań ustawy z 18.04.2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (m.in. elektroniczna dokumentacja medyczna, identyfikacja pacjentów), zwiększenie efektywności działalności WSO oraz podniesienie efektywności zarządzania – poprawę płynności oraz rentowności na wszystkich poziomach osiąganych wyników.
Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość pracy personelu jednostki, wygospodaruje kluczowym pracownikom więcej czasu na efektywne leczenie, diagnozowanie i udzielanie porad – usprawnienie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, czyli poprawa jakości usług.

Chcesz skorzystać z usług naszego szpitala?

Chcesz skorzystać z naszego szpitala?

Lokalizacja

Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie
os. Na Wzgórzach 17b
31-723 Kraków

Telefon

Fax

12 620-82-20

i

Dane

NIP: 9451845098
REGON: 351565061
KRS: 0000005551

Copyright © 2021 Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie

Інформація для пацієнтів з України

Skip to content